แอนดริว งานโฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

แอนดริวมอบเสื้อยีนส์ให้ประมูลหารายได้ช่วยเหลือช้าง งานนิทรรศการภาพถ่าย "คิดถึงปอ"

แอนดริว โฆษณากาแฟ FRENCH CAFE

Sunday, 24 July 2011

เจ้าของไร่หลายพันธุ์พืช/ Various Plants Farmer


บทความที่แอนดริว เกร้กสัน เขียนให้คุณสุประวัติ ปัทมสูตร

          สำหรับผม พ่ออี๊ด ก็คงเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่มีพื้นดินอันกว้างขวางมีธรรมชาติ มีน้ำ
และอากาศที่สมบูรณ์ และคนต่างๆที่ผ่านเข้าในชีวิตของพ่อก็เปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ไม่ว่า
จะมาจากไหนเป็นอย่างไร แต่ถ้าเมล็ดพืชเหล่านั้นมาตกอยู่ในบริเวณพื้นดินของพ่อ พ่อก็จะ
คอยส่งเสริม อุ้มชูให้เมล็ดพืชนเหล่านั้นเจริญเติบโตแข็งแรง งอกงาม ซึ่งตัวผมเองก็เหมือน
หนึ่งในเมล็ดพืชเหล่านั้น

          ผมเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ย่อมจะต้องมีข้อบกพร่อง และทำเรื่องผิดพลาด
 เป็นธรรมดา แต่พ่อก็มองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นและให้อภัยผมเสมอมา  คงจะ
เลี่ยงไมได้ที่จะต้องใช้คำที่ทุกคนก็คงใช้กันซ้ำไปซ้ำมาแต่ผมคิดว่าทุกคนที่ใช้ก็คงรู้สึกเช่นนั้น
กับพ่อจริงๆ  เหมือนกับผม คือ


          ผมรักและเคาระในตัวพ่อเสมอ

                                                                                                    ขอบคุณครับ
                                                                                                 แอนดริว เกร้กสัน
         
        For me, father Eed was the big mountain with the vast amount of land filled with fresh airand water. Everyone who had walked into his life was a seed. Regardless of where the seedcame from, if it happened to fall... on land in his territory, he would nurture it, grow it until itgrew strong, and flourish.I was also one of those seeds.Like the other human beings, I am notperfect and had done wrong from times to time. He always forgave me and overlooked the imperfections. I cannot avoid saying things that other people have been using repeatedly;        I always loved and respected him.


                                                                                                Thank you
                                                                                             Andrew Gregson

No comments: